[close]
หน้าแรกสุขภาพน่ารู้โรคและการป้องกันการเตรียมตัวอาหารสุขภาพแพทย์ทางเลือกไลฟ์สไตล์สุขภาพเว็บบอร์ดวารสารในเครือเกี่ยวกับเรา

อาหารการกินในโรคไต ตอนที่ 1

อาหารการกินในโรคไต ตอนที่ 1

 

         


          อาหารมีบทบาทสำคัญต่อผู้ป่วยโรคไต ทั้งต่อการดำเนินของโรคไตเรื้อรังเองและต่อการเกิดอาการจากการสะสมของเสียในร่างกายที่มาจากการย่อยสลายอาหาร และต่อภาวะโภชนาการของผู้ป่วยด้วย ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมักได้รับคำแนะนำให้งดหรือจำกัดอาหารหลายชนิด เช่น อาหารรสเค็ม เนื้อสัตว์ ผลไม้ และจำกัดน้ำดื่ม


อาหารโปรตีนสูงหรือประเภทเนื้อสัตว์ มีผลเสียต่อผู้ป่วยโรคไตอย่างไร

          สารอาหารที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับโรคไตเป็นอย่างมาก คือ สารอาหารโปรตีน ซึ่งมีมากในเนื้อสัตว์ทุกชนิด นอกจากนี้ยังพบสารอาหารโปรตีนได้ในนมสด เนย ไข่ขาว ไข่แดง และเมล็ดพืชทุกตระกูล การอาหารโปรตีนสูงบริโภคอาหารเนื้อสัตว์มากหรืออาหารโปรตีนสูง ทำให้เนื้อไตส่วนที่เหลือต้องทำงานหนักในการกรองของเสียออกจากร่างกาย และต้องขับถ่ายของเสียทางปัสสาวะ อาจเป็นการเพิ่มปริมาณโปรตีนที่รั่วทางปัสสาวะ ซึ่งในระยะยาวจะทำให้เนื้อไตส่วนที่เหลือเสื่อมเร็วขึ้น นอกจากนี้อาหารโปรตีนสูงยังทำให้ระดับฟอสเฟตในเลือดสูงขึ้น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้มีการหลั่งฮอร์โมนพาราไทรอยด์ออกมามาก ก่อให้เกิดผลเสียต่ออวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ที่เห็นได้ชัดเจนคือ ทำให้เกิดโรคกระดูกในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง เกิดอาการปวดกระดูก และกระดูกหักง่าย ระดับฟอสเฟตในเลือดสูงยังเป็นตัวกระตุ้นโดยตรงให้มีหินปูนไปจับที่ผนังหลอดเลือด ซึ่งมีส่วนสำคัญให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้น

          ดังนั้นการให้ผู้ป่วยโรคไตบริโภคอาหารโปรตีนต่ำหรืออาหารจำกัดโปรตีน ก็เพื่อช่วยชะลอการเสื่อมหน้าที่ของไตส่วนที่เหลืออยู่ แต่ทั้งนี้ต้องเริ่มตั้งแต่เป็นโรคไตเรื้อรังในระยะแรกหรือระยะปานกลางจึงจะได้ผลดีในการช่วยชะลอความเสื่อมของไตเรื้อรังให้ช้าลงได้ หากเริ่มใช้ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีความรุนแรงของโรคมากแล้ว ซึ่งทราบได้จากการตรวจดูค่าครีเอตินินในเลือดพบมีระดับตั้งแต่ 8-10 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ขึ้นไป จะไม่สามารถช่วยชะลอความเสื่อมของโรคไตเรื้อรังได้ แต่จะช่วยให้การสะสมของเสียในร่างกายลดลงบ้าง ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการยูรีเมียลดลงได้บ้างเท่านั้น

          ในปัจจุบันมีความตื่นตัวเกี่ยวกับผลเสียของภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง จึงมีข้อควรระวัง คือ การให้อาหารจำกัดโปรตีนมากไปในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะรุนแรงแล้ว อาจก่อให้เกิดผลเสียในด้านโภชนาการของผู้ป่วย ทำให้เกิดภาวะขาดอาหาร ซึ่งกลับเป็นการซ้ำเติมให้ร่างกายอ่อนแอลงไปอีกได้ และมีผลต่อสุขภาพและอัตราการเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตของผู้ป่วย เมื่อเข้าระยะที่ต้องได้รับการฟอกเลือดแล้ว


การกินอาหารที่เหมาะสมจะช่วยผู้ป่วยโรคไตได้อย่างไร

          การกินอาหารที่เหมาะสมมีผลดีต่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังอย่างไรนั้น ขึ้นกับระยะของโรคไต (ซึ่งมี 5 ระยะ) ดังนี้คือ

          1. โรคไตเรื้อรังในระยะต้นและระยะกลาง โรคไตเรื้อรังในระยะต้นในที่นี้ หมายถึง โรคไตเรื้อรังระยะที่ 1 และ 2 และโรคไตเรื้อรังในระยะกลางหมายถึง โรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 และ 4 การให้อาหารที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในระยะนี้จะมีประโยชน์คือ

                - ช่วยชะลอการเสื่อมหน้าที่ของโรคไตเรื้อรัง

                - ช่วยลดปริมาณของเสียหลายชนิดที่ตกค้างในร่างการผู้ป่วย อันเกิดจากการบริโภคอาหารไม่ถูกต้อง ได้แก่ สารยูเรีย สารฟอสเฟตและซัลเฟต ซึ่งเป็นผลพวงจากการสลายสารอาหารโปรตีนในร่างกาย สารกรดยูริกที่มีในสารอาหารโปรตีน สารประกอบโซเดียม ซึ่งได้จากการกินอาหารที่มีเกลือมาก

                - ช่วยรักษาระดับฟอสเฟต และกรดยูริกในเลือดของผู้ป่วยไม่ให้สูง

                - ช่วยรักษาสมดุลความเป็นกรด-ด่างของร่างกาย

                - ช่วยให้แพทย์สามารถใช้ยาควบคุมความดันโลหิตสูงได้ง่ายขึ้น

          2. โรคไตเรื้อรังในระยะรุนแรง โรคไตเรื้อรังในระยะรุนแรง หมายถึง โรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 เมื่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีการดำเนินของโรคเพิ่มขึ้น ไตจะเสื่อมสภาพลงเรื่อย ๆ หน้าที่การทำงานของไตจะลดลงตามลำดับ การเริ่มให้อาหารที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยในระยะนี้ที่ยังไม่ได้รับการล้างไต อาจไม่ช่วยชะลอความเสื่อมของโรคไตวายเรื้อรังให้ยืดช้าออกไปได้อีก แต่สามารถช่วยปรับระดับของเสียต่าง ๆ ในร่างกายผู้ป่วยไม่ให้สูงเกินไปจนมีผลเสียต่อร่างกายผู้ป่วย หรือลดความรุนแรงของกลุ่มอาหารยูรีเมียที่จะตามมา


กินอย่างไรจึงจะช่วยชะลอการเสื่อมของไต

          การกินอาหารที่ถูกต้องเหมาะสม จะช่วยชะลอการเสื่อมหน้าที่ของไตต่อเมื่อได้เริ่มต้นใช้ในโรคไตเรื้อรังระยะต้นและระยะกลางเท่านั้น ซึ่งมีหลักการดังนี้คือ

          1. กินอาหารจำกัดโปรตีน ได้แก่ อาหารโปรตีนต่ำ หรือ อาหารโปรตีนต่ำมากร่วมกับให้กรดอะมิโนจำเป็น โดยอาหารโปรตีนดังกล่าวต้องเป็นโปรตีนคุณภาพสูง ซึ่งหมายถึงโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์ทุกชนิดอาหารโปรตีนต่ำจำนวน 0.6 กรัมของโปรตีน/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน โดยไม่ต้องให้ยาที่เป็นกรดอะมิโนจำเป็นหรือกรดคีโต (keto acid) เสริม นอกจากนี้ อาจจำกัดอาหารโปรตีนเพื่อชะลอการเสื่อมหน้าที่ของไตได้อีกวิธีหนึ่ง โดยให้ผู้ป่วยกินอาหารโปรตีนต่ำมาก (0.4 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน) ร่วมกับกรดอะมิโนจำเป็นหรืออนุพันธ์คีโต (keto analog) ของกรดอะมิโนจำเป็น ในกรณีที่ผู้ป่วยมีน้ำหนักเฉลี่ย 50-60 กิโลกรัม ควรกินโปรตีนประมาณ 20-25 กรัม/วัน เสริมด้วยกรดอะมิโนจำเป็นหรืออนุพันธ์คีโตของกรดอะมิโนจำเป็น 10-12 กรัม/วัน

          2. กินอาหารที่มีโคเลสเตอรอลต่ำ โดยผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรัง ควรควบคุมปริมาณโคเลสเตอรอลในอาหารแต่ละวันไม่ให้เกิน 300 มิลลิกรัม/วัน ด้วยการจำกัดอาหารที่มีโคเลสเตอรอลมาก เช่น ไข่แดง เครื่องในสัตว์ทุกชนิด และนม เป็นต้น

         3. งดกินอาหารที่มีฟอสเฟตสูง ฟอสเฟตมักพบในอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น เนื้อสัตว์ ไข่แดง นม และเมล็ดพืชต่าง ๆ เช่น ถั่วลิสง เมล็ดทานตะวัน เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เมล็ดอัลมอนด์ ควรหลีกเลี่ยงอาหารดังกล่าวเนื่องจากอาหารที่มีฟอสเฟตสูง (ซึ่งมักเป็นอาหารโปรตีนสูง) จะเร่งการเสื่อมหน้าที่ของโรคไตเรื้อรังให้รุนแรงมากขึ้น และทำให้มีโปรตีนรั่วทางปัสสาวะมากขึ้น

         4. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ไม่มีอาการบวมและความดันโลหิตไม่สูง สามารถกินเกลือในปริมาณไม่มากนัก โดยไม่ต้องถึงกับงดเกลือ แต่ไม่ควรกินเกลือ เพื่อการปรุงรสเพิ่ม ซึ่งรวมถึงซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ แต่หากผู้ป่วยที่มีอาการบวมร่วมด้วยหรือมีความดันโลหิตสูง ควรจำกัดปริมาณเกลือที่กินต่อวันให้น้อยกว่า 3 กรัมของน้ำหนักเกลือแกง (เกลือโซเดียมคลอไรด์) ต่อวัน ซึ่งทำได้โดยกินเฉพาะอาการที่มีรสชาติอ่อนเค็ม งดอาหารที่ปริมาณเกลือมาก ได้แก่ เนื้อสัตว์ทำเค็ม หรือหวานเค็ม เช่น เนื้อเค็ม ปลาแห้ง กุ้งแห้ง รวมถึงหมูแฮม  หมูเบคอน ไส้กรอก ปลาริวกิว หมูสวรรค์ หมูหยอง หมูแผ่น ปลาส้ม ปลาเจ่า เต้าเจี้ยว งดอาหารบรรจุกระป๋อง เช่น ปลากระป๋อง เนื้อกระป๋อง เป็นต้น

         5. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีน้ำหนักเกินน้ำหนักจริงที่ควรเป็น ควรจำกัดปริมาณแคลอรีให้พอเพียงในแต่ละวันเท่านั้น คือ ประมาณ 30-35 กิโลแคลอรี/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน


อาหารมัน ๆ มีส่วนทำให้เป็นโรคไตไหม ?

          การกินอาหารมัน ๆ มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง (saturated fatty acid) จะทำให้ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นโคเลสเตอรอลรวม หรือชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDL) ก็ตาม จะส่งเสริมให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดชนิดที่เรียกว่าโรคหลอดเลือดแข็งตัว (atherosclerosis) เร่งอัตราการเสื่อมหน้าที่ของโรคไตเรื้อรังได้ อาหารที่มีโคเลสเตอรอบสูงหรือมีกรดไขมันอิ่มตัวสูง ได้แก่ ไขมันเนื้อสัตว์ทุกชนิด (ยกเว้นปลา) ไข่แดง นมสด เนย กะทิ มะพร้าว และน้ำมันปาล์มที่ใช้ทอดอาหาร

          ในทางตรงกันข้ามอาหารที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว (monounsaturated หรือ polyunsaturated fatty acid) จำนวนมากจะไม่มีผลเสียต่อโรคไตเรื้อรัง และยังช่วยออกฤทธิ์ลดระดับโคเลสเตอรอลชนิด LDL ในเลือดได้อีกด้วย ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจึงสามารถกินอาหารที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวปริมาณได้ ได้แก่ เนื้อปลา น้ำมันปลา (fish oil) น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันรำข้าวโพอ น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันมะกอก เป็นต้น


ข้อมูล: หนังสือ "รู้ดีเรื่องโรคไต" มารู้จักไตของเราและโรคไตกันเถอะ

ภาพประกอบ: www.medindia.net, www.tylecraze.com, www.blissfullyever-after.blogspot.com


อ่านต่อ >>

กลับหน้าแรก >> 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
อาหารพลังงานตํ่า

อาหารพลังงานตํ่า

ธรรมชาติได้ให้อาหารแก่มนุษย์เรา

หลากหลายทั้งพืชและสัตว์ การกิน

อาหารปัจจุบันเป็นตัวชี้วัดหรือ  ...

อ่านต่อ

อาหารคุณแม่

อาหารคุณแม่

อาหารมีบทบาทสำคัญต่อผู้ป่วยโรคไต

ทั้งต่อการดำเนินของโรคไตเรื้อรังเอง

และต่อการเกิดอาการจากการสะสม ...

อ่านต่อ

มุมมองนักวิทยาศาสตร์การอาหาร

มุมมองนักวิทยาศาสตร์การอาหาร

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการ

ดำรงชีวิต” คนเราควรรับประทานอาหาร

อย่างเพียงพอ ให้ร่างกายได้รับพลังงาน ...

อ่านต่อ

ใยอาหารสำคัญอย่างไรกับสุขภาพ

ใยอาหารสำคัญอย่างไรกับสุขภาพ

เมื่อพูดถึงใยอาหาร หลายท่านอาจจะนึก

ไม่ออกว่าเป็นส่วนประกอบใดของอาหาร

แท้จริงแล้วใยอาหารคือส่วนที่เรา ...

อ่านต่อ

เปรียบเทียบปริมาณอาหารกับ  ปริมาณโคเลสเตอรอล

เปรียบเทียบปริมาณอาหารกับ

ปริมาณโคเลสเตอรอล

อาหารจำนวน 100 กรัม ให้ปริมาณ

โคเลสเตอรอลเป็นมิลลิกรัม ดังนี้ ...

อ่านต่อ

อาหารที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง

อาหารที่ช่วยเสริมสร้างกระดูก

ให้แข็งแรง 

การกินอาหารที่เหมาะสมจะช่วยเสริม

สร้างให้กระดูกแข็งแรง สารอาหารที่ ...

อ่านต่อ

โภชนาการหญิงตั้งครรภ์

ธงโภชนาการ

Tags : กินให้ถูกโภชนาการ  อาหารสุขภาพ  โรคไต  อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ health2click
RR1
RR2
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
RR7
RR6


ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ช้อมูลสุขภาพน่ารู้จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 
  l   l   l   l 

หน้าแรก  l  สุขภาพน่ารู้  l  สุขภาพหญิง  l  สุขภาพชาย  l  สุขภาพทางเพศ  l  โรคและการป้องกัน  l  กินเที่ยวสไตล์คนรักสุขภาพ

ออกกำลังกายสไตล์คนรักสุขภาพ  l  กินให้ถูกโภชนาการ  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก

 
  
view