[close]
หน้าแรกสุขภาพน่ารู้โรคและการป้องกันการเตรียมตัวอาหารสุขภาพแพทย์ทางเลือกไลฟ์สไตล์สุขภาพเว็บบอร์ดวารสารในเครือเกี่ยวกับเรา

ไอพีดี... ภัยร้ายในเด็กและผู้สูงวัย

ไอพีดี... ภัยร้ายในเด็กและผู้สูงวัย

                   ไอพีดี (IPD, invasive pneumococcal disease) เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคที-เรียนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง ประกอบด้วยโรคสำคัญสองโรค ได้แก่ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และโรคติดเชื้อในกระแสเลือด บางครั้งอาจรวมถึงโรคปอดบวมที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมด้วย              นอกจากนี้เชื้อนิวโมคอคคัสยังเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหูชั้นกลางอักเสบและโรคไซนัสอักเสบอีกด้วย การติดเชื้อนิวโมคอคคัสพบได้บ่อยและมีโอกาสที่จะเกิดโรครุนแรงในผู้ป่วยเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง 


ความสำคัญของไอพีดี

          ข้อมูลด้านระบาดวิทยาของไอพีดีในประเทศไทยมีจำกัด ทำให้ไม่ทราบขนาดของปัญหาที่ชัดเจนของโรคนี้ เชื้อนิวโมคอคคัสเป็นเชื้อแบคทีเรียมีหลายชนิด ทำให้การผลิตวัคซีนในการป้องกันโรคทำได้ยากและส่งผลให้วัคซีนมีราคาสูง ในปัจจุบันเชื้อนิวโมคอคคัสมีการดื้อต่อยาต้านจุลชีพหรือยาปฏิชีวนะที่ในอดีตเคยใช้ได้ผลดีอย่างยาเพนนิซิลิน ทำให้การรักษาโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสและไอพีดีมีความยากลำบากเพิ่มขึ้น


อาการของผู้ป่วยไอพีดี

อาการของผู้ป่วยไอพีดีแตกต่างกันตามประเภทของอวัยวะที่ติดเชื้อและอายุของผู้ป่วย

          - โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ระดับความรู้สึกตัวน้อยลง และอาจมีอาการชักได้โดยเฉพาะในเด็กเล็ก โรคอาจมีความรุนแรงถึงขั้นทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตหรือมีความพิการทางสมองได้

            - โรคติดเชื้อในกระแสเลือด ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดจากเชื้อนิวโมคอคคัสมีอาการไข้สูง ซึม ความดันโลหิตต่ำ ผู้ป่วยเด็กอาจมีอาการชักจากไข้สูงได้ บางครั้งโรคอาจมีความรุนแรงถึงขั้นทำให้ผู้ป่วยชีวิตได้

            - โรคปอดบวม ผู้ป่วยปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัสมีอาการไข้สูง ไอ และเหนื่อยหอบ อาการของผู้ป่วยมักมีลักษณะเฉียบพลันมากกว่าผู้ป่วยปอดบวมจากเชื้อไวรัส หรืออาจเกิดตามหลังการติดเชื้อไวรัสโดยเฉพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่

 

การวินิจฉัยไอพีดี

          การวินิจฉัยไอพีดีอาศัยอาการของผู้ป่วยและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจนับเม็ดเลือดอาจพบจำนวนเม็ดเลือดขาวและค่าร้อยละของเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิลเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ติดเชื้อในกระแสเลือด การเพาะเชื้อในน้ำไขสันหลัง เลือด หรือเสมหะ จะช่วยยืนยันว่าโรคเหล่านี้มีสาเหตุจากเชื้อนิวโมคอคคัสจริง

 

การรักษาผู้ป่วยไอพีดี

          หลักการรักษาผู้ป่วยไอพีดีที่สำคัญคือ การให้ยาต้านจุลชีพที่เหมาะสม การเลือกใช้ยาขึ้นกับกับโรคที่เป็นและโอกาสในการพบเชื้อที่ดื้อยา

          ในอดีตแพทย์มักเลือกใช้ยาต้านจุลชีพในกลุ่มเพนนิซิลินในการรักษาผู้ป่วยไอพีดี แต่ปัญหาเชื้อนิวโมคอคคัสดื้อยาทำให้การเลือกใช้ยาต้านจุลชีพต้องเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต การเลือกใช้ยาต้านจุลชีพก่อนยืนยันว่าเป็นการติดเชื้อนิวโมคอคคัสควรครอบคลุมเชื้อที่เป็นสาเหตุของไอพีดีแต่ละโรคซึ่งอาจเกิดจากเชื้ออื่น ๆ นอกเหนือจากเชื้อนิวโมคอคคัส

          เมื่อมีการยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่ามีการติดเชื้อนิวโมคอคคัสอาจเปลี่ยนไปใช้ยาต้านจุลชีพที่เหมาะสมตามความไวของยาต่อเชื้อที่ตรวจพบ

การปิดปากและจมูกเวลาไอจาม 

การป้องกันไอพีดี

          การป้องกันไอพีดีทำได้โดยการหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ชุมชนหรือสถานที่แออัดโดยไม่จำเป็น การสวมหน้ากากอนามัย การปิดปากและจมูกเวลาไอจาม และล้างมือบ่อยๆ ในผู้ป่วยที่มีอาการไข้หรือมีอาการหวัด อาจช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อนิวโมคอคคัสเช่นเดียวกับการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจ ปัจจุบันมีวัคซีนไอพีดีซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรค

 

วัคซีนไอพีดี

          วัคซีนไอพีดีหรือวัคซีนนิวโมคอคคัสมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ในประเทศไทยแนะนำให้วัคซีนไอพีดีเป็นวัคซีนทางเลือกหรือวัคซีนที่สามารถให้เพิ่มเติมจากวัคซีนพื้นฐานได้ สามารถจำแนกวัคซีนชนิดนี้เป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ

          1. วัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต เป็นวัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดใหม่ที่คิดค้นมาเพื่อให้สามารถนำมาใช้ในเด็กเล็กได้ วัคซีนในกลุ่มนี้มีสองชนิดคือ วัคซีนที่ครอบคลุมเชื้อนิวโมคอคคัส 10 ชนิด และวัคซีนที่ครอบคลุมเชื้อนิวโมคอคคัส 13 ชนิด วัคซีนทั้งสองชนิดสามารถครอบคลุมเชื้อนิวโมคอคคัสที่เป็นสาเหตุของไอพีดีได้ร้อยละ 70-80 โดยวัคซีนชนิดแรกครอบคลุมเชื้อนิวโมคอคคัสได้น้อยชนิดกว่าวัคซีนชนิดหลัง แต่วัคซีนชนิดแรกมีราคาถูกกว่าและสามารถป้องกันการติดเชื้อฮีโมฟิลุสซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหูชั้นกลางอักเสบได้ ส่วนวัคซีนชนิดหลังสามารถครอบคลุมเชื้อนิวโมคอคคัสได้มากชนิดกว่า ใช้ในผู้สูงอายุได้ แต่มีราคาสูงกว่า

           2. วัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด์ เป็นวัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดเดิม สามารถครอบคลุมเชื้อนิวโมคอคคัสได้ 23 ชนิด แนะนำให้ใช้ในผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง ข้อจำกัดของวัคซีนชนิดนี้คือ ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นอาจมีระดับไม่สูงมาก และเมื่อฉีดซ้ำไม่สามารถกระตุ้นให้ระดับภูมิคุ้มกันขึ้นสูงเหมือนกับวัคซีนชนิดใหม่ วัคซีนชนิดนี้ไม่สามารถนำมาใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

ข้อมูล:  www.chulakid.com
ภาพประกอบ: www.examiner.com, www.natural-homeremedies.com, www.health.com

กลับหน้าแรก >> 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

การสังเกตความผิดปกติของ

ร่างกาย (ไข้)

ทุกครอบครัวควรมีปรอทวัดไข้ใน

บ้านสำหรับวัดไข้ การบอกว่ามีไข้

ไม่ควรใช้วิธีการสัมผัสด้วยมือ เนื่อง

จากสภาวะแวดล้อม อาจทำให้ ...

อ่านต่อ

โรคไวรัสตับอักเสบ

มีสาเหตุมาจากไวรัสหลายชนิดคือ

เอ บี ซี ดี อี ไวรัสกลุ่มนี้ชอบอาศัย

อยู่ในเซลล์ตับ ทำให้เกิด ...

อ่านต่อ

หัด หัดเยอรมัน คางทูม

หัดเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและมี

ความรุนแรง โดยเฉพาะในเด็กพบ

มากในเด็กอายุ 2-14 ปี มักไม่พบ

ในทารกอายุต่ำกว่า 6-8 เดือน ...

อ่านต่อ

โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ไม่ใช่

เอดส์

คนทั่วไปมักเข้าใจว่า “โรคภูมิคุ้ม

กันบกพร่อง” จะต้องเกิดจากการติด

เชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์ ...

อ่านต่อ

ไวรัสตับอักเสบ ซี

ไวรัสตับอักเสบ ซี คือ อาร์เอ็นเอ

ไวรัส ที่มีขนาดเล็กมาก ไม่สามารถ

มองเห็นด้วยตาเปล่าหรือกรรมวิธีใดๆ

แม้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนก็ยัง ...

อ่านต่อ

ไข้สมองอักเสบ เจอี

ไข้สมองอักเสบเจอี เป็นโรคที่เกิด

จากการติดเชื้อไวรัสเจอีที่สมอง

โดยมีพาหะสำคัญคือ ยุงรำคาญ

ชนิด Culex tritaeniorhynchus  ...

อ่านต่อ
ฮอร์โมนเพศชาย ภูมิต้านทานดีด้วยแพทย์ทางเลือก

ระบบภูมิคุ้มกัน โรคไวรัสตับอักเสบ

Tags : โรคติดเชื้อ  IPD  วัคซีน  เพนนิซิลิน  เยื้อหุ้มสมองอักเสบ  ติดเชื้อในกระแสเลือด  ปอดบวม

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ health2click
RR1
RR2
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
RR7
RR6


ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ช้อมูลสุขภาพน่ารู้จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 
  l   l   l   l 

หน้าแรก  l  สุขภาพน่ารู้  l  สุขภาพหญิง  l  สุขภาพชาย  l  สุขภาพทางเพศ  l  โรคและการป้องกัน  l  กินเที่ยวสไตล์คนรักสุขภาพ

ออกกำลังกายสไตล์คนรักสุขภาพ  l  กินให้ถูกโภชนาการ  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก

 
  
view