[close]
หน้าแรกสุขภาพน่ารู้โรคและการป้องกันการเตรียมตัวอาหารสุขภาพแพทย์ทางเลือกไลฟ์สไตล์สุขภาพเว็บบอร์ดวารสารในเครือเกี่ยวกับเรา

มารู้จัก...โรคความดันโลหิตสูง...กันเถอะ

มารู้จัก...โรคความดันโลหิตสูง...กันเถอะ

           
            ความดันโลหิตเป็นแรงดันเลือดที่เกิดจากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายจะมี 2 ค่า ความดันตัวบน (แรงดันเลือดขณะหัวใจห้องซ้ายล่างบีบตัว) และความดันตัวล่าง (แรงดันเลือดขณะหัวใจห้องซ้ายล่างคลายตัว) ซึ่งในคนปกติไม่ควรจะเกิน 130/85 มม.ปรอท (จากการประชุมร่วมขององค์การอนามัยโลก และ International Society of Hypertension ปี ค.ศ. 2003)

          ส่วนระดับความรุนแรงของความดันโลหิตที่สูงนั้น ให้พิจารณาจากค่าความดันตัวบนและความดันตัวล่างทั้ง 2 ค่า โดยถือระดับความดันโลหิตที่สูงกว่าเป็นเกณฑ์ เช่น ความดันโลหิต 150/110 มม.ปรอท ความดันตัวบน 150 มม.ปรอท จะอยู่ในระดับอ่อน แต่ความดันตัวล่าง 110 มม.ปรอท จะอยู่ในระดับรุนแรง ดังนั้น ผู้ป่วยรายนี้ก็ต้องจัดอยู่ในกลุ่มความดันโลหิตสูงระดับรุนแรง เป็นต้น (ตารางที่ 1)

ระดับความดันโลหิต

ความดันโลหิตตัวบน (มม.ปรอท)

ความดันโลหิตตัวล่าง (มม.ปรอท)

ระดับ 1

ความดันโลหิตสูงอย่างอ่อน

140-159

90-99

ระดับ 2

ความดันโลหิตสูงปานกลาง

160-179               

100-109

ระดับ 3

ความดันโลหิตสูงรุนแรง

ตั้งแต่ 180 ขึ้นไป

ตั้งแต่ 110 ขึ้นไป

ความดันโลหิตสูงเฉพาะตัวบน

ตั้งแต่ 140 ขึ้นไป

น้อยกว่า 90

                    ตารางที่ 1 ความดันโลหิตสูงในระดับต่าง ๆ ซึ่งแบ่งความรุนแรงในผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป                                                                                         

ระบาดวิทยาของโรคความดันโลหิตสูง

          ความดันโลหิตสูง เป็นภาวะที่พบบ่อยในประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาจากการเป็นประเทศเกษตรกรรมมาสู่อุตสาหกรรม รวมทั้งประชากรไทยเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตตามประเทศทางตะวันตก ทำให้ภาวะความดันโลหิตสูงมีความสำคัญขึ้นเรื่อย ๆ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทยร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยล่าสุดครั้งที่ 4 เมื่อปี พ.ศ.2551-2552 ซึ่งศึกษาในประชากรไทยอายุ 15ปีขึ้นไป จำนวน 6,692 คน และถือเกณฑ์ความดันโลหิตตั้งแต่ 140/90 มม.ปรอทขึ้นไป พบอุบัติการณ์ของความดันโลหิตสูงเฉลี่ยทั้งประเทศ 21.4 ต่อประชากร 100 คน ความชุกจะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นหรือน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ความดันโลหิตสูงพบในเพศชาย (ร้อยละ 21.5) ใกล้เคียงกับในเพศหญิง (ร้อยละ 21.3) กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ที่มีความชุกมากที่สุดเฉลี่ยพบร้อยละ 29.8 ผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลจะมีอัตราเป็นความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 26.8) มากกว่าผู้ที่อาศัยนอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 19.0) อย่างชัดเจน สำรวจพบเพียงร้อยละ 49.7 ของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ทราบว่าตนเองเป็นความดันโลหิตสูง และร้อยละ 82.7 ของผู้ที่ทราบว่ามีภาวะนี้ได้รับการรักษา และร้อยละ 50.2 ของกลุ่มที่ได้รับการรักษามีความดันโลหิตต่ำกว่า 140/90 มม.ปรอท


สาเหตุ

ร้อยละ 95 ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะตรวจไม่พบสาเหตุเชื่อว่าเกิดจาก 2 ปัจจัยใหญ่ คือ

          1.กรรมพันธุ์ เป็นปัจจัยที่แก้ไขไม่ได้จากหลักฐานทางระบาดวิทยา พบว่าผู้ที่มีบิดาหรือมารดาเป็นความดันโลหิตสูง มีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูงได้มากกว่าผู้ที่บิดามารดาไม่เป็น ยิ่งกว่านั้นผู้ที่มีทั้งบิดาและมารดาเป็นความดันโลหิตสูงจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมากที่สุด ผู้สูงอายุก็มีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูงเมื่ออายุมากขึ้น ๆ

         2. สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยที่แก้ไขได้ เช่นภาวะอ้วน เบาหวาน การรับประทานอาหารเค็ม การดื่มสุรา และสูบบุหรี่ ภาวะเครียด เป็นต้น

ส่วนความดันโลหิตสูงที่มีสาเหตุพบได้น้อยกว่าร้อยละ 10 ผู้ป่วยในกลุ่มนี้แม้จะพบเป็นจำนวนน้อยแต่ก็มีความสำคัญ เพราะบางโรคอาจรักาให้หายขาดได้สาเหตุที่พบบ่อย คือ โรคไต หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงไตตีบ ยาบางชนิด เช่น ยาคุมกำเนิด หลอดเลือดแดงใหญ่ที่ออกจากหัวใจตีบ และเนื้องอกของต่อมหมวกไต เป็นต้น


อาการ

          ความดันโลหิตสูงระดับอ่อนหรือปานกลาง มักจะไม่มีอาการอะไร แต่มีการทำลายอวัยวะต่าง ๆ ไปทีละน้อยอย่างช้า ๆ จนผู้ป่วยเกิดผลแทรกซ้อนในที่สุด เช่น หัวใจล้มเหลว หัวใจขาดเลือด ไตเสื่อมสมรรถภาพ หรืออัมพาต อัมพฤกษ์ ภาวะความดันโลหิตสูง จึงมักได้รับการขนานนามว่า “ฆาตกรเงียบ”

          ความดันโลหิตสูงอย่างรุนแรง ผู้ป่วยอาจเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นได้ เช่น เลือดกำเดาออก ตามองไม่เห็นข้างหนึ่งชั่วคราว เหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอก เวียนศีรษะ ปวดศีรษะตุบ ๆ เป็นต้น แต่อาการเหล่านี้ไม่จำเพาะ เพราะอาจเกิดจากสาเหตุอื่นก็ได้ เช่น ไข้ เครียด ไมเกรน เป็นต้น ดังนั้น เมื่อเกิดอาการผิดปกติ จึงควรปรึกษาแพทย์ เพราะถ้าพบความดันโลหิตสูงมากจะได้รักษาได้ถูกต้องและทันท่วงที ซึ่งเมื่อความดันโลหิตลดลงมาเป็นปกติ อาการดังกล่าวก็จะหายไป


ผลแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง

          ภาวะความดันโลหิตสูง ที่เป็นอยู่นานและไม่ได้รับการรักษาจะทำให้เกิดการทำลายของอวัยวะสำคัญต่าง ๆ ในร่างกายได้ เช่น หัวใจ สมอง ไต หลอดเลือด และตา เป็นต้น เพราะความดันโลหิตสูงที่เป็นอยู่นาน จะทำให้ผนังหลอดเลือดแดงหนาตัวขึ้น และรูเล็กลงทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ลดลง ส่งผลให้อวัยวะเหล่านี้ทำงานได้ไม่เป็นปกติ และหากการทำลายรุนแรงมากพออาจทำให้ถึงแก่กรรมได้
ระยะเวลาที่เป็นความดันโลหิตสูงจนเกิดผลร้ายดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับระดับความดันโลหิต เช่น ระดับอ่อนและปานกลางจะใช้เวลานานมากกว่า 10 ปี ระดับรุนแรงจะใช้เวลาสั้นกว่านี้ หรือความดันโลหิตชนิดร้ายแรงจะใช้เวลาแค่เป็นเดือน เป็นต้น

          1. หัวใจ ความดันโลหิตสูงจะมีผลต่อหัวใจ 2 ทาง คือทำให้หัวใจโตและหลอดเลือดหัวใจหนาตัวและแข็งตัวขึ้น ทำให้เกิดการเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด หรือหัวใจล้มเหลวทำให้มีอาการเหนื่อยหอบนอนราบไม่ได้โรคความดันโลหิตสูง

            2. สมอง ความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุของอัมพาต อัมพฤกษ์ ที่พบบ่อยซึ่งมักจะเกิดจากหลอดเลือดเล็ก ๆ อุดตันโดยเกล็ดเลือด ซึ่งพบบ่อยหรือเกิดจากหลอดเลือดในสมองแตกทำให้เลือดออกในเนื้อสมอง

            3.ไต เป็นอวัยวะที่มีหลอดเลือดมากที่สุดในร่างกาย ทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือด ความดันโลหิตสูงก็มีผลต่อหลอดเลือดที่ไตเช่นเดียวกับหลอดเลือดหัวใจ ทำให้เลือดไปเลี้ยงโตไม่เพียงพอ มีผลให้ไตเสื่อมสมรรถภาพจนถึงขั้นไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยจะมีอาการเริ่มแรกของภาวะไตวายเรื้อรัง คือ ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน ขาบวมตอนสาย หากเป็นมากจะมีอาการอ่อนเพลีย ไม่ค่อยมีแรงจากภาวะซีด ซึ่งมักพบในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและคลื่นไส้ อาเจียน ซึมลงในผู้ป่วยไตวายระยะท้าย ๆ

           4. ตา ความดันโลหิตสูงจะมีผลต่อหลอดเลือดที่ตา เช่น เลือดออกที่จอตา หลอดเลือดเล็ก ๆ ที่จอตาอุดตัน หรือทำให้จอตาหลุดลอกออกได้ผู้ป่วยอาจไม่มีอาการใด ๆ หรือตามัวจนถึงตาบอดได้ เบาหวาน ซึ่งมักพบร่วมกับความดันโลหิตสูง จะทำให้เกิดผลแทรกซ้อนทางตาได้เร็ว

          5. หลอดเลือด ความดันโลหิตสูงจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดทั่วร่างกาย ทำให้หลอดเลือดตีบแคบหรือโป่งพอง มีผลทำให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณแขนขา และอวัยวะภายในลดลงผู้ป่วยเดินไม่ได้ไกล เพราะปวดขาจากการขาดเลือด ต้องนั่งพักจึงจะหายและเดินต่อได้


ข้อมูล: เอกสาร "เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง" โดย สมาคมโรคความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย

ภาพประกอบ:  www.shape-in.com, www.livestrong.com, www.blog.oransi.com

 

อ่านต่อ >>

กลับหน้าแรก >>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

มารู้จัก...โรคความดันโลหิตสูง...

กันเถอะ 

ความดันโลหิตเป็นแรงดันเลือดที่เกิด

จากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่ว ...

อ่านต่อ

มารู้จัก...โรคความดันโลหิตสูง...

กันเถอะ ตอนที่ 2

ปัจจุบันความดันโลหิตสูงจัดเป็นหนึ่ง

ในกลุ่มของโรคที่ทำให้เกิดผล...

อ่านต่อ

ภาวะตีบแคบของหลอดลมจากการ

ออกกำลังกาย ในผู้ป่วยโรคหอบหืด

ภาวะตีบแคบของหลอดลมจากการออก

กำลังกายภายในผู้ป่วยโรคหอบหืด ...

อ่านต่อ

เวียนศีรษะ

อาการเวียนศีรษะ เป็นอาการที่พบ

ได้บ่อย เป็นความรู้สึกว่ามีการเคลื่อน

ไหวที่ผิดปกติ ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว...

อ่านต่อ

แนะ 5 วิธี พัฒนาอารมณ์

ในทางจิตวิทยาเชื่อว่า

อีคิวหรือความฉลาดทาง

อารมณ์เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ ...

อ่านต่อ

6 นิสัยของสุขภาพจิต

เสียที่ควรเลี่ยง

คนที่มีนิสัยขี้ระแวงนั้นเป็น

คนที่ไม่เคยไว้วางใจใครเลย ...

อ่านต่อ


อาหารแคลอรี่สูง

หลีกเลี่ยงหวานจัด

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคอเลสเตอรอล ไขมันในเลือดสูง (Hyperlipidemia)

Tags : โรคความดันโลหิตสูง ความดันโลหิต โรคพันธุกรรม อาหารรสจัด ควบคุมอาหาร

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ health2click
RR1
RR2
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
RR7
RR6


ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ช้อมูลสุขภาพน่ารู้จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 
  l   l   l   l 

หน้าแรก  l  สุขภาพน่ารู้  l  สุขภาพหญิง  l  สุขภาพชาย  l  สุขภาพทางเพศ  l  โรคและการป้องกัน  l  กินเที่ยวสไตล์คนรักสุขภาพ

ออกกำลังกายสไตล์คนรักสุขภาพ  l  กินให้ถูกโภชนาการ  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก

 
  
view