[close]
หน้าแรกสุขภาพน่ารู้โรคและการป้องกันการเตรียมตัวอาหารสุขภาพแพทย์ทางเลือกไลฟ์สไตล์สุขภาพเว็บบอร์ดวารสารในเครือเกี่ยวกับเรา

ความสุขและทุกข์ของคนทำงาน

ความสุขและทุกข์ของคนทำงาน

           

                                                                                                

          แม้อัตราการวางงานจะเริ่มลดลงและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังจะดีขึ้น แต่สภาวะทางการเมืองที่ขัดแย้งรวมทั้งราคาน้ำมันมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่เรื่อย ๆ นั้น นอกจากจะส่งกระทบต่อผู้ประกอบการแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานทั้งหลายด้วย

         มรสุมที่กลุ่มคนในวัยทำงานกำลังประสบกันอยู่ในวันนี้ ได้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการปรับขึ้นราคาสินค้าต่าง ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับค่าจ้างที่แท้จริง ตลอดจนความไม่มั่นคงในอาชีพและการมีรายได้ที่ไม่แน่นอน ปัญหาทั้งมวลนี้กำลังบั่นทอนสภาพจิตใจของคนในวัยแรงงาน โดยมีข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงความสุขและทุกข์ของกลุ่มแรงงานดังนี้ 


อัตราการฆ่าตัวตาย

          ปัญหาการฆ่าตัวตายเป็นตัวสะท้อนที่ทำให้เห็นถึงการมีภาวะความเครียด โดยแนวโน้มของผู้ที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ คือ กลุ่มคนในวัยทำงาน โดยเฉพาะคนที่อยู่ในช่วงอายุ 25-59 ปี 

          1. ช่วงอายุที่มีการฆ่าตัวตายสูง ข้อมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข แสดงให้เห็นแนวโน้มปัญหาการฆ่าตัวตายของประชากรในกลุ่มคนวัยต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2548-2553 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มวัยรุ่นตอนต้นกับกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มคนในวัยทำงานอายุระหว่าง 15-59 ปี เป็นกลุ่มคนที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด 7.1 ต่อแสนประชากร สาเหตุของการฆ่าตัวตาย คือ ความเครียด รองลงมา คือ โรคซึมเศร้า ติดยาเสพติด และการเจ็บป่วยทางกาย 

          ทั้งนี้ในจำนวนกลุ่มคนวัยทำงาน กลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 25-59 ปี มีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 4.6 ต่อแสนประชากร มากกว่ากลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-29 ปี ซึ่งมีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 2.2 ต่อแสนประชากร ซึ่งสาเหตุอันดับ 1 ที่ทำให้วัยรุ่นฆ่าตัวตายมากที่สุด คือ ผิดหวังในเรื่องความรัก ประสบกับปัญหาการเล่าเรียน และปัญหาทางด้านครอบครัว (ดังตารางที่ 1) 


      ตารางที่ 1 อัตราตายจากการฆ่าตัวตาย จำแนกตามกลุ่มอายุปี 2548-2553

         

          2. สัดส่วนของเพศในกลุ่มวัยแรงงานที่มีการฆ่าตัวตายสูง นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเกือบ 4 เท่าตัวของการฆ่าตัวตายของทุกปี โดยข้อมูลล่าสุดของอัตราการฆ่าตัวตายในเพศชาย คือ ร้อยละ 77.1 ส่วนอัตราการฆ่าตัวตายในเพศหญิงอยู่ที่ ร้อยละ 22.4 (ดังภาพที่ 1) 

 ภาพที่ 1 สัดส่วนการฆ่าตัวตายของวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี จำแนกเพศ 2542-2553  
   

การประกอบอาชีพและมิติของความสุข

          สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับคะแนนสุขภาพจิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551 จากจำนวนครัวเรือนตัวอย่างประมาณ 27,000 ครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงสภาพของสังคมไทยเกี่ยวกับพฤติกรรม ค่านิยม วัฒนธรรม และสุขภาพจิตของคนไทย พบว่า อาชีพข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นกลุ่มอาชีพที่มีสุขภาพจิตดีกว่าอาชีพอื่น เพราะมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ โดยมีคะแนนสุขภาพจิตสูงสุดอยู่ที่ 33.8 จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน รองลงมาคือ นักเรียน (32.6 คะแนน) ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว (32.2 คะแนน) และเกษตรกร (32.1) ส่วนอาชีพที่มีสุขภาพจิตต่ำกว่าอาชีพ คือ อาชีพรับจ้างรายวัน เพราะเป็นอาชีพที่ไม่มีความมั่นคงและมีรายได้ที่ไม่แน่นอน (ดังภาพที่ 2) 

 ภาพที่ 2 คะแนนสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามอาชีพปี 2551 (คะแนนเต็ม 45 คะแนน)    


          นักวิชาการส่วนใหญ่กล่าวไว้ว่า ปัญหาการฆ่าตัวตายนั้นเป็นความสูญเสียทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งถือเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรหันมาให้การอบรมส่งเสริมความรู้ พร้อมกับสร้างทักษะในการแก้ไขปัญหาชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานที่มีความยากลำบากและไม่มีความมั่นคงในชีวิต อย่างเช่น กลุ่มแรงงานรับจ้างรายวัน

   

ที่มา: http://www.hiso.or.th/hiso/tonkit/tonkits_15.php

ภาพประกอบ: www.ptotoday.com

   

กลับหน้าแรก >>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

มือนั้นสำคัญเท่าใบหน้า

มีคำถามถูกส่งมามากมาย ซึ่งก็มีแต่

ปรึกษาปัญหาการดูแลใบหน้าให้ตึง

สดใส บาง เนียน จนเก็บไปฝันว่า  ...

อ่านต่อ

แพ้ยาหรือแค่ ผลข้างเคียงจากยา

คนส่วนใหญ่มักมีความเข้าใจคลาด

เคลื่อนเกี่ยวกับการแพ้ยา เมื่อใดก็

ตามที่มีอาการไม่พึงประสงค์ ...

อ่านต่อ

เคล็ดลับชะลอวัย

ยามที่จิตรกรจะร่างภาพขึ้นมาบนผืน

ผ้าใบ ภาพในใจต้องมาก่อน กล่าว

โดยสามัญคือใช้สมองร่างภาพ ...

อ่านต่อ

อันตรายจากการใช้ยาระบาย

เป็นประจำ

คนส่วนใหญ่คิดว่าแค่ยาระบายไม่มี

อันตรายอะไร บางคนใช้ยาระบาย...

อ่านต่อ

โรคยอดฮิตตามติดชีวิตคน

ทำงาน ตอนที่ 1

เพราะในปัจจุบันชีวิตของคนทำงาน

เด็มไปด้วยความรีบเร่งและการ ...

อ่านต่อ

โรคยอดฮิตตามติดชีวิตคน

ทำงาน ตอนที่ 2

ปัญหาหลักของพนักงานออฟฟิต

คือ การปวดเมื่อย บ่า คอ ไหล่ ...

อ่านต่อ


กายบริหารโรคมือชา

ปวดไหล่เป็น ๆ หาย ๆ

ระบบกระดูกและข้อ โยคะแก้ปวดหลัง

Tags : สุขภาพใจ  สุขภาพวัยทำงาน  การทำงาน  ความสุขในการทำงาน  ฆ่าตัวตาย

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ health2click
RR1
RR2
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
RR7
RR6


ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ช้อมูลสุขภาพน่ารู้จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 
  l   l   l   l 

หน้าแรก  l  สุขภาพน่ารู้  l  สุขภาพหญิง  l  สุขภาพชาย  l  สุขภาพทางเพศ  l  โรคและการป้องกัน  l  กินเที่ยวสไตล์คนรักสุขภาพ

ออกกำลังกายสไตล์คนรักสุขภาพ  l  กินให้ถูกโภชนาการ  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก

 
  
view