[close]
หน้าแรกสุขภาพน่ารู้โรคและการป้องกันการเตรียมตัวอาหารสุขภาพแพทย์ทางเลือกไลฟ์สไตล์สุขภาพเว็บบอร์ดวารสารในเครือเกี่ยวกับเรา

โรคข้ออักเสบติดเชื้อ (Septic arthritis)

โรคข้ออักเสบติดเชื้อ (Septic arthritis)


           โรคข้ออักเสบติดเชื้อ (Septic arthritis) คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อบริเวณข้อ ซึ่งเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacteria) ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมียาปฏิชีวนะที่ดีมาก แต่โรคนี้ก็ยังคงมีอัตราตายและอัตราการเกิดภาวะทุพพลภาพสูง ส่วนผลการรักษานั้นขึ้นอยู่กับความรวดเร็วและความถูกต้องในการวินิจฉัยและการรักษา ดังนั้น หากสงสัยว่าจะเป็นโรคข้ออักเสบติดเชื้อแล้วควรรีบมาพบแพทย์ เพื่อให้แพทย์สามารถรักษาได้ทันก่อนที่สายเกินไป


สาเหตุ

โรคข้ออักเสบติดเชื้อแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ

          1. ข้ออักเสบติดเชื้อแบคทีเรียทั่ว ๆไป (non-gonococcal arthritis/pyogenic arthritis)  ข้ออักเสบติดเชื้อหนองในแท้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ใช่เชื้อหนองในแท้ เชื้อโรคนี้สามารถเข้าสู่ข้อได้ 3 ทาง ได้แก่ ทางกระแสเลือด จากบริเวณใกล้เคียงที่มีการติดเชื้อและจากแผลภายนอกข้อที่มีทางติดต่อเข้ามาในข้อ เชื้อที่เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดเกิดจาก Staphylococcus aureus รองลงมาได้แก่ Streptococcus spp. ส่วนในคนที่มึภูมิต้านทานต่ำอาจพบอุบัติการณ์ของการติดเชื้อเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น เบาหวาน ไตวาย B. pseudomallei SLE, HIV non-typhoidal Salmonella spp., วัยสูงอายุ E. coli (มักพบร่วมกับการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ) ทารกแรกเกิด Streptococcal group B, เด็ก 1-2 ขวบ H. influenzae

        2. ข้ออักเสบติดเชื้อหนองในแท้ (gonococcal arthritis) เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมากกว่า มักมีการดำเนินโรคเร็วรุนแรง มีอัตราตายและอัตราการเกิดภาวะทุพพลภาพสูง และพบได้บ่อยกว่ากลุ่มแรก ปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อ ได้แก่ เพศ (พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย) การตั้งครรภ์ การมีประจำเดือน ผู้ที่ขาดคอมพลีเมนต์ C5-8 และ ผู้ป่วยที่เป็นโรคเอสแอลอี (SLE)


                                                อาการ

 โรคข้ออักเสบติดเชื้อ (Septic arthritis)           1. ข้ออักเสบติดเชื้อแบคทีเรียทั่วๆไป 

(non-gonococcal arthritis/pyogenic arthritis) มักมีอาการปวด บวม แดง ร้อน บริเวณรอบ ๆ ข้อ จำนวนข้อที่มีอาการมักจะมี 1 ข้อ (Monoarthritis) ข้อที่พบบ่อยที่สุดคือ ข้อเข่า รองลงมา คือ ข้อสะโพก ข้อเท้า ข้อมือและข้อศอก มีอาการไม่เกิน 6 สัปดาห์ (Acute phase) อาจพบอาการร่วมอื่น ๆ เช่น ไข้ หนาวสั่น เป็นต้น

          2. ข้ออักเสบติดเชื้อหนองในแท้ (gonococcal arthritis) มักมีอาการปวด บวม แดง ร้อน บริเวณรอบ ๆ ข้อ จำนวนข้อที่มีอาการมักจะมีมากกว่า 4 ข้อ (Polyarthritis) มีอาการไม่เกิน 6 สัปดาห์ (Acute phase) เป็น 2 ข้างไม่เท่ากัน  (Asymmetrical) อาจจะพบลักษณะของการปวดแบบย้ายที่ (Migratory arthritis) ข้อที่พบบ่อย ได้แก่ ข้อมือ ข้อเข่า ข้อเท้าและข้อนิ้วมือ


การตรวจทางห้องปฎิบัติการ

          1. เจาะเอาน้ำเจาะข้อไปตรวจ เป็นการตรวจที่สำคัญที่สุดในการวินิจฉัยโรคนี้ โดยการย้อมแกรม การเพาะเชื้อ การนับเม็ดเลือดขาว และการดูระดับน้ำตาลในน้ำเจาะข้อ ซึ่งมีผลดังนี้ เม็ดเลือดขาวมากกว่า 50,000 cell/mm3 และมีนิวโตรฟิวส์เด่น มีน้ำตาลต่ำ และย้อมเจอเชื้อที่เป็นสาเหตุ

         2. เจาะ CBC พบว่ามีเม็ดเลือดขาวสูง มีนิวโทรฟิวส์เด่น

         3. การตรวจทางรังสีวิทยา จะพบการเปลี่ยนแปลง คือ กระดูกรอบ ๆ ข้อบางลงหลังการติดเชื้อ 1 สัปดาห์ และจะพบลักษณะของช่องว่างระหว่างข้อแคบลง (Narrow joint space) หลังจากติดเชื้อไปแล้ว 2 สัปดาห์


การวินิจฉัยแยกโรค

          1. Acute gouty arthritis พบในเพศชายอายุ > 35 ปี โดยเฉพาะถ้าซักได้ประวัติ onset ของข้ออักเสบเป็นชนิด acute abrupness และเคยเป็นๆหายๆมาก่อนจะคิดถึงโรคเก๊าท์มากขึ้น พบบ่อยที่ข้อโคนนิ้วหัวแม่เท้า ข้อเท้า

          2. Pseudogout พบทั้งเพศหญิงและชาย อาการจะคล้ายกันกับโรคเก๊าท์ พบบ่อยที่ข้อเข่า

          3. Traumatic arthritis มักไม่มีไข้ มีประวัติได้รับบาดเจ็บรุนแรงก่อนที่จะมีข้อบวม

          4. Reactive arthritis ผู้ป่วยจะมีไข้ร่วมกับ acute oligoarthritis แต่อาจเกิดเป็น acute monoarthritis ได้ อาจซักได้ประวัติของการติดเชื้อที่อื่นนำมาก่อน เช่น ติดเชื้อหนองในเทียม หรือถ่ายเป็นมูกเลือด ต้องแยกจากกันโดยผลการเจาะตรวจน้ำไขข้อ


การรักษา

1. การระบายหนองออกให้หมด

          - เจาะดูดระบายหนองออกบ่อย ๆ (repeated arthrocentesis) มักจะทำในข้อที่เจาะดูดระบายหนองออกง่าย เช่น ข้อเข่า

          - การระบายหนองโดยการส่องกล้อง(arthroscopic larvage)หรือผ่าตัด (arthrotomy) มักทำในกรณีต่อไปนี้ ถ้าเป็นการติดเชื้อของข้อที่เจาะดูดหนองออกยาก เช่น ข้อสะโพก ข้อไหล่ ในรายติดเชื้อเรื้อรัง หรือภาพถ่ายรังสีพบมี osteomyelitis ร่วมด้วย พวกที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือเป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังอยู่เดิม เจาะดูดระบายหนองออกได้ไม่หมดเนื่องจากหนองข้นมากหรือมี adhesion

2. การให้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม

          มักจะเริ่มให้ยาปฏิชีวนะทันทีหลังเจาะตรวจน้ำไขข้อและส่งเพาะเชื้อแล้ว การเลือกยาปฏิชีวนะเบื้องต้นให้ดูจากผลการย้อมสีแกรมน้ำไขข้อเป็นหลัก กรณีตรวจไม่พบเชื้อพิจารณาให้ empirical antibiotic ไปก่อน พิจารณาจากอายุ แหล่งติดเชื้ออื่น ๆ และ โรคประจำตัวของผู้ป่วย ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น โดยระยะแรกควรให้ยาโดยการฉีดประมาณ 2 สัปดาห์หรือจนกว่าไข้จะลงแล้วต่อด้วยยากินให้ครบ 3 - 6 สัปดาห์ ระยะเวลาของการให้ยาปฏิชีวนะอาจต้องนานกว่านี้ในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ หรือติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่กลับเป็นซ้ำบ่อย (Salmonella spp., B. pseudomallei) หรือตรวจพบมีosteomyelitis แทรกซ้อน

          สำหรับข้ออักเสบติดเชื้อหนองในแท้ (gonococcal arthritis) ไม่ควรใช้ PGS เพราะเชื้อดื้อยาบ่อย เมื่อไข้ลงให้เปลี่ยนเป็นยากินให้ครบ 7 - 10 วัน โดยทั่วไปน้ำไขข้อจะลดลงและหายเร็วไม่ต้องเจาะระบายหนองซ้ำ


การรักษาเพิ่มเติ่ม

          1.การฟื้นฟูสมรรถภาพ ควรสอนให้ผู้ป่วยเริ่มทำ isometric exercise เร็วที่สุด เพื่อป้องกันการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อรอบข้อ ควรเริ่ม range of motion exercise หลังจากที่ผู้ป่วยหายปวดเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อติด

          2. การรักษาประคับประคองอื่น ๆ เช่น รักษาภาวะช็อก หรือ การขาดน้ำ ให้ยาระงับปวด

           3. การพักข้อ ให้อยู่ในท่า full action ของข้อนั้น ๆ โดยที่ไม่จำเป็นต้องใส่เฝือก

                                                                                                                                                         

ข้อมูล: http://www.siammd.com

ภาพประกอบ: www.cyclicx.com, www.microbewiki.kenyon.edu, www.magazine.ayurvediccure.com

                                                                                                                                                         

 กลับหน้าแรก >>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

อาการปวดมือและข้อมือ

มือเป็นอวัยวะที่ใช้ในการหยิบจับและทำงานหลักของร่างกาย การมีพยาธิสภาพที่มือจะเป็นอุปสรรคกับการ  ...

อ่านต่อ

โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบ 

โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบหมายถึงกลุ่มโรคที่มีการอักเสบของข้อกระดูกสันหลังและข้อรยางค์ (แขนและขา)  ...

อ่านต่อ

โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) ตอนที่ 1

โรคกระดูกพรุนเป็นภัยเงียบที่มีอันตรายสูงเทียบได้กับคลื่นยักษ์ซึนามิที่ ...

อ่านต่อ

โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) ตอนที่ 2

3. การสะสมการสลายของกระดูก (damage accumulation or ...

อ่านต่อ

กายภาพบำบัดในโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

เป้าหมายในการรักษา - ลดอาการปวด - เพิ่มระยะเคลื่อนไหวของข้อ ...

อ่านต่อ

โรคข้อเสื่อม 

โรคข้อเสื่อมเป็นความผิดปกติของข้อที่พบได้บ่อยในช่วงเข้าสู่วัยกลางคนและพบได้เพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ...

อ่านต่อข้อสะโพกเสื่อม ตอนที่ 1 ข้อสะโพกเสื่อม ตอนที่ 2

ข้อสะโพกเสื่อม ตอนที่ 3 ข้อสะโพกเสื่อม ตอนที่ 4

Tags : โรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบติดเชื้อ Septic arthritis ยาปฏิชีวนะ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ health2click
RR1
RR2
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
RR7
RR6


ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ช้อมูลสุขภาพน่ารู้จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 
  l   l   l   l 

หน้าแรก  l  สุขภาพน่ารู้  l  สุขภาพหญิง  l  สุขภาพชาย  l  สุขภาพทางเพศ  l  โรคและการป้องกัน  l  กินเที่ยวสไตล์คนรักสุขภาพ

ออกกำลังกายสไตล์คนรักสุขภาพ  l  กินให้ถูกโภชนาการ  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก

 
  
view