[close]
หน้าแรกสุขภาพน่ารู้โรคและการป้องกันการเตรียมตัวอาหารสุขภาพแพทย์ทางเลือกไลฟ์สไตล์สุขภาพเว็บบอร์ดวารสารในเครือเกี่ยวกับเรา

เป้าหมายชีวิตและการวางแผน

เป้าหมายชีวิตและการวางแผน


การเริ่มต้นวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มได้ง่าย ๆ

          การกำหนดเป้าหมายเพื่อให้มีชีวิตที่ดีในบันปลายเป็นเป้าหมายของชีวิตแล้วจึงวางแผนสนับสนุนในแต่ละช่วงอายุเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของชีวิต หลังจากผ่านชีวิตการทำงานมาหลายปี การใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุข มีอิสระ ไม่เป็นภาระของลูกหลาน น่าจะเป็นเป้าหมายหลักของทุกคน การเดินทางไปยังเป้าหมายการเกษียณอย่างเป็นสุขดังกล่าว ต้องอาศัยการเริ่มต้นที่ดีตั้งแต่ในปัจจุบัน การวางแผนและการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินอย่างเหมาะสมจะช่วยให้การสร้างสมดุลในชีวิตให้เกิดขึ้นได้ไม่ยากนัก


วัฏจักรในการวางแผนการเงินจึงเริ่มต้นที่กำหนดเป้าหมายชีวิต 

          เริ่มสร้างแผนการเงิน ทั้งแผนการออม การลงทุน การประกัน การเกษียณ ฯลฯ เราควรให้ความ
สำคัญกับการสร้างความสมดุลให้แก่ชีวิตในปัจจุบันทั้งสามด้าน คือ ชีวิตครอบครัว การทำงาน และสังคม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายชีวิต การไม่วางแผนและไม่มีเป้าหมายชีวิต อาจทำให้เรามุ่งทำงานหนักเกินไปจนอาจเสียสมดุลในชีวิตได้ 


การวางแผนการประกัน

          การประกันภัยเป็นส่วนสำคัญอีกประการหนึ่ง เป็นขั้นตอนระดับพื้นฐานในการวางแผนทางการเงิน ซึ่งเป็นการให้ความคุ้มครองทางการเงิน และความมั่นใจในการดำรงชีวิตแก่ตนเอง และครองครัวที่ได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายจากการทุพพลภาพ หรือจากการสูญเสียชีวิตของผู้มีรายได้ หรือหัวหน้าครอบครัวก่อนวัยอันควร นอกจากนั้น การประกันชีวิตยังส่งเสริมและฝึกนิสัยบุคคลให้รู้จักเก็บออมอีกด้วย

          ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นประโยชน์สำหรับอนาคต เนื่องจากทุกชีวิตมีความเสี่ยงที่อาจจะประสบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เราไม่คาดคิดซึ่งเป็นเหตุให้ต้องสูญเสียรายได้ ชีวิต และทรัยพย์สิน ดังนั้น คุณจึงควรวางแผนในการทำประกันภัย เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาหรืออุบัติเหตุดังกล่าวจะได้ไม่ต้องนำเงินออมหรือเงินที่ลงทุนไว้มาใช้ เพราะความไม่แน่นอนคือความแน่นอน การทำประกันเพื่อบรรเทาความสูญเสียทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่สามารถจัดการกับความสูญเสียจากการเสี่ยงภัยได้ด้วยตนเอง

          การเลือกประเภทของการประกัน การประกันแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การประกันชีวิตและการประกันภัย และยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหลายลักษณะ ทั้งการประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ การประกันอัคคีภัย การประกันโจรกรรม การประกันแบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา ฯลฯ เราจึงควรเลือกทำประกันให้สอดคล้องกับความจำเป็นทางการเงิน และความเสี่ยงภัยของเรา โดยพิจารณาประกอบกับสวัสดิการ หรือความคุ้มครองที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดว่าที่มีให้เรานั้นเพียงพอแล้วหรือยัง ? 


การวางแผนการศึกษาบุตร

          เมื่อครอบครัวมีสมาชิกตัวน้อย ๆ สายใยรักแห่งครอบครัวก็ถักทอแน่นหนาขึ้น หน้าที่สำคัญของพ่อและแม่ก็คือ การเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี ส่งเสริม สนับสนุนให้การศึกษาที่ดีแก่ลูก เพื่อให้ลูกพึ่งพาตนเองได้ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างบุคลากรที่ดีให้แก่สังคมของพ่อและแม่ จัดการได้โดยการเริ่มวางแผนการศึกษาแก่บุตรตั้งแต่ก่อนวัยเรียน


การหาข้อมูลสถานศึกษา

          เพื่อวางแผนตั้งแต่เนิ่น ๆ ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การเดินทาง ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียน จำนวนครู อาจารย์ ผู้ช่วยสอน ความน่าเชื่อถือ

                                                     

                                                      กำหนดเป้าหมาย จำนวนเงิน

          เนื่องจากค่าเล่าเรียนที่แตกต่างกันค่อนข้างมากระหว่างโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน หรือโรงเรียนสองภาษา โรงเรียนนานาชาติ พ่อแม่จึงควรเลือกโรงเรียนที่ได้มาตรฐานตามความต้องการของครอบครัวและมีค่าใช้จ่ายในการเรียนเหมาะสมกับรายได้ของครอบครัว เพื่อกำหนดจำนวนเงินที่ต้องใช้ตลอดจนจบการศึกษาของลูก


วางแผนการจัดสรรค่าใช้จ่าย ไว้สำหรับการศึกษา

          ควรเน้นการเก็บออม และการลงทุนระยะยาวที่มีความมั่นคง เพื่อให้เงินออมเพิ่มมูลค่าได้อย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ ประกอบควรทำประกันชีวิตไว้ส่วนหนึ่งเผื่อถ้ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเรา ลูกน้อยของเราจะได้มีทุนการศึกษาไว้เล่าเรียนต่อในยามที่เราไม่สามารถดูแลพวกเขาอีกต่อไปได้


          ในปัจจุบันมีทางเลือกในการเรียนเพิ่มขึ้นมากมาย ทั้งโรงเรียนสองภาษา โรงเรียนนานาชาติ หรือการไปเรียนต่างประเทศ ถือเป็นโอกาสที่ดีทางการศึกษา ควรส่งเสริมให้ลูก ๆ ได้มีส่วนช่วยในการเปรียบเทียบข้อมูล ช่วยตัดสินใจ และช่วยวางแผนการศึกษาของตนเอง เมือถึงวัยอันควร รวมทั้งร่วมกันหาข้อมูลทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ลูก ๆ เอาใจใส่ในการเรียน

                                                                                                                                                                                                                                           

ข้อมูล:  หนังสือ “ เงินทองต้องใส่ใจ “ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, www.tsi-thailand.org, www.bangkokwealth.com

ภาพประกอบ: www.pearse-trust.ie,  www.mergersandinquisitions.com

                                                                                                                                                                                                                                           

กลับหน้าแรก >>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

มาวางแผนทางการเงินกันดีกว่า

คงหลีกเลี่ยงไปไม่ได้ว่า “เงิน” เป็นอีกองค์ประกอบที่สำคัญในการดูแลสุขภาพรวมถึงการป้องกันและรักษาโรค อย่างไรก็ตามเรา ...

อ่านต่อ

ปัจจัยในการเลือกประกันสุขภาพ

มีหลายท่านที่มีความสนใจอยากจะทำประกันสุขภาพ กลัวเวลาตัวเองป่วย เข้าโรงพยาบาลจะไม่เงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล กังวลต่าง ๆ ...

อ่านต่อ

ปิรามิดแห่งการวางแผนทางการเงิน

ในส่วนของ basic needs & risk management คือ ความต้องการขั้นพื้นฐานในการดำรงชีพในชีวิต...

อ่านต่อ

การทำประกันชีวิตเมื่อกู้ขอสินเชื่อกับธนาคาร

เดี๋ยวนี้ คุณคงคุ้นกับคำว่า “บ้านหลังแรก” เพราะเป็นนโยบายของทางรัฐบาล การมีบ้านหลังแรก ...

อ่านต่อ

ศัตรูของเงินออม

ในยุคที่ข้าวของทุกอย่างพร้อมใจกันปรับขึ้นราคาอย่างนี้ นอกจากจะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายแล้ว คุณยังควรที่จะเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายใน...

อ่านต่อ

ขั้นตอนในการวางแผนการเงิน 

ในการวางแผนการเงิน ควรจะเริ่มจากการมีเป้าหมายคร่าว ๆ ว่าเราอยากบรรลุเป้าหมายทางการเงิน...

อ่านต่อ


แนวทางการเลือกแบบประกันชีวิต

ประกันชีวิตคืออะไร


เลือกแบบประกันชีวิต ทำไมต้องทำประกันสุขภาพ

Tags : การเงิน การวางแผนทางการเงิน วิเคราะห์การเงิน ความมั่นคงทางการเงิน เป้าหมายชีวิต ประกัน

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ health2click
RR1
RR2
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
RR7
RR6


ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ช้อมูลสุขภาพน่ารู้จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 
  l   l   l   l 

หน้าแรก  l  สุขภาพน่ารู้  l  สุขภาพหญิง  l  สุขภาพชาย  l  สุขภาพทางเพศ  l  โรคและการป้องกัน  l  กินเที่ยวสไตล์คนรักสุขภาพ

ออกกำลังกายสไตล์คนรักสุขภาพ  l  กินให้ถูกโภชนาการ  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก

 
  
view