[close]
หน้าแรกสุขภาพน่ารู้โรคและการป้องกันการเตรียมตัวอาหารสุขภาพแพทย์ทางเลือกไลฟ์สไตล์สุขภาพเว็บบอร์ดวารสารในเครือเกี่ยวกับเรา

อยู่อย่างไรให้รักใหม่และยืนยาว

อยู่อย่างไรให้รักใหม่และยืนยาว

                                                                                                                           

                              
                                                                                                                                                               


“แม้ยามรักน้ำต้มผักยังว่าหวาน ครั้นเนิ่นนานน้ำอ้อยยังกร่อยขม”

          ระยะเวลาและความซ้ำซากจำเจก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตคู่ ความรู้สึกที่เคยหวานชื่นเมื่อแรกรักจึงถูกบดบัง และค่อย ๆ เลือนหายไปพร้อมกับกาลเวลา หลายคู่อยู่ด้วยกันตามบทบาทหน้าที่หรือสถานภาพทางสังคม ต่างฝ่ายต่างดำเนินชีวิตของตน หลายคู่ใช้ชีวิตร่วมกันด้วยความเฉยชา ใช้ชีวิตเพียงให้ผ่านไปในแต่ละวัน หลายคู่ทะเลาะเบาะแว้ง ประชดประชันกัน หลายคนเริ่มมองและแสวงหารักใหม่ เพราะขาดความเข้าใจ ขาดเป้าหมาย และขาดหลักยึดเหนี่ยวในการใช้ชีวิตร่วมกัน ปลายทางของหลายคู่จึงสิ้นสุดลงที่การแยกทาง

          จากข้อมูลสถิติงานทะเบียน กรมการปกครอง รายงานว่าในปี พ.ศ. 2549 มีจำนวนผู้จดทะเบียนสมรสทั่วประเทศ 347,913 คน และจดทะเบียนหย่า 91,155 คน และในปี พ.ศ. 2553 มีจำนวนผู้จดทะเบียนสมรสทั่วประเทศ 285,944 คน และจดทะเบียนหย่า 108,482 คน (ศูนย์สารสนเทศ กรมการปกครอง.2555) แสดงให้เห็นถึงอัตราการหย่าร้างของคู่สมรสทั่วประเทศ ที่เพิ่มขึ้นถึง 11 %

 

อะไรเป็นสาเหตุให้ความรักที่เคยมีต่อกันจืดจางจนกระทั่งต้องร้างลา ? เราจะจัดการแก้ไขและป้องกันปัญหาเพื่อไม่ให้รักเก่าและหมดอายุเร็วได้อย่างไร ?

          การตัดสินใจร่วมเป็นคู่ชีวิตกัน มักมีความคาดหวังระหว่างกันเกิดขึ้นภายในจิตใจของทั้งสองฝ่าย หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือบกพร่องในหน้าที่ ก็อาจส่งผลให้ชีวิตคู่สั่นคลอนได้ง่าย ความคาดหวังที่มีอยู่ภายในใจของอีกฝ่ายเป็นสิ่งที่อาจคาดเดาและปฏิบัติตามได้ยาก แต่การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสามีและภรรยาที่ดีนั้นถือเป็นพื้นฐานที่ทุกคู่ควรปฏิบัติต่อกัน ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาก็ได้กล่าวถึงหลักธรรมคำสอนที่ส่งเสริมให้บุคคลปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนให้ครบสมบูรณ์ เพื่อเกื้อกูลอุดหนุนต่อกันและกัน เรียกว่า ทิศ 6 อันหมายถึงบุคคลต่าง ๆที่เราต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยดุจทิศที่อยู่รอบตัว จัดเป็น 6 ทิศ ดังนี้ (พระธรรมปิฎก.2540)

          1. ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ บิดา มารดา
          2. ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครู อาจารย์
          3. ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ บุตร ภรรยา สามี
          4. ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ มิตร สหาย
          5. ทิศเบื้องต่ำ ได้แก่ บ่าว ไพร่ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
          6. ทิศเบื้องบน ได้แก่ พระสงฆ์ สมณะพราหมณ์ หรือนักบวช


สามีบำรุงภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลัง ดังนี้

          1. ยกย่องให้เกียรติสมกับฐานะที่เป็นภรรยา คือ ยกย่องและเปิดเผยว่าเป็นภรรยาของตน ให้เกียรติและให้สิทธิความเป็นอิสระและความเป็นส่วนตัว ไม่บังคับขู่เข็ญ

          2. ไม่ดูหมิ่น คือ ไม่ดูถูกเหยียดหยาม เหยียบย่ำศักดิ์ศรี และยอมรับฟังความคิดเห็น

          3. ไม่นอกใจ คือ มีรักมั่นคง ซื่อสัตย์ต่อภรรยาเพียงคนเดียว ไม่คบหาหญิงอื่นในฐานะภรรยาอีก

          4. มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านให้ คือ ให้ความไว้วางใจมอบการปกครองการจัดการดูแลเรื่องภายในบ้านให้ภรรยาเป็นผู้รับผิดชอบ

          5. หาเครื่องประดับมาให้เป็นของขวัญตามโอกาส คือ แสดงความรักและเอาใจใส่ต่อภรรยา โดยการจัดหาของขวัญ เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ มาให้ตามความเหมาะสม


ภรรยาย่อมอนุเคราะห์สามี ดังนี้

          1. จัดงานบ้านให้เรียบร้อย คือ ดูแลจัดการการงานในบ้านให้เรียบร้อย เช่น ทำความสะอาด จัดการบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดเตรียมอาหาร เสื้อผ้า ไว้ให้พร้อม

          2. สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี คือ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทั้งแก่ญาติของตนเองและสามี  โดยให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้

          3. ไม่นอกใจ คือ มีรักมั่นคง จงรักภักดี และซื่อสัตย์ต่อสามีเพียงคนเดียว

          4. รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ คือ รู้จักเก็บหอมรอมริบ รู้จักจัดสรรทรัพย์สินอย่างเป็นระบบไม่ฟุ่มเฟือย  แต่ก็ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว

          5. ขยันไม่เกียจคร้านในงานทั้งปวง คือ มีความขยันขันแข็งในการทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และมีน้ำใจช่วยเหลืองานของส่วนรวมตามโอกาส

          จากแนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่ของสามีภรรยาที่พึงปฏิบัติต่อกัน จะเห็นได้ว่าการเป็นสามีภรรยาที่ดี       หากดูมองว่าเป็นเรื่องง่ายก็เหมือนง่าย แต่หากมองว่ายากก็ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะสังคมปัจจุบันที่ส่งเสริมให้สถานภาพและบทบาทระหว่างหญิงชายเท่าเทียมกัน จนบางครั้งอาจลืมนึกถึงความใส่ใจที่ควรมีในชีวิตคู่ เพียงการให้เกียรติกัน มีความซื่อสัตย์มั่นคงต่อกัน การช่วยเหลือเกื้อกูล มีน้ำใจต่อญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่าย รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตน ตลอดจนการแสดงความรักเอาใจใส่ซึ่งกันและกันในเรื่องต่าง ๆ ก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์ในชีวิตคู่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

          นอกจากการปฏิบัติหน้าที่สามีต่อภรรยาและหน้าที่ภรรยาต่อสามีให้ดีแล้ว ทั้งสองฝ่ายยังควรเติมเต็มความรักที่มีต่อกันอยู่เสมอ เพื่อให้ความรักสดใสและยืนยาว ด้วยเทคนิควิธีง่ายๆ ดังต่อไปนี้


“หมั่น – รู้จัก – ให้”

          หมั่น 3 ได้แก่

 • หมั่นบอกรักและแสดงความรักต่อกัน
 • หมั่นแบ่งปันความรู้สึกและสิ่งดี ๆ ที่ทำร่วมกัน
 • หมั่นใช้เวลาว่างทำกิจกรรม งานอดิเรก และพักผ่อนด้วยกัน

        รู้จัก 4 ได้แก่

 • รู้จักเชื่อใจและมีจิตใจหนักแน่น
 • รู้จักยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน
 • รู้จักแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อกัน และหลีกเลี่ยงเรื่องที่ทำให้อีกฝ่ายเป็นทุกข์ใจ
 • รู้จักขอโทษ

         ให้ 5 ได้แก่

 • ให้อภัย
 • ให้ความเข้าใจ
 • ให้เกียรติ
 • ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
 • ให้ความรักและดูแลเอาใจใส่กันเสมอ

          

          ธรรมชาติของมนุษย์นั้นมีความต้องการอย่างไม่มีสิ้นสุด มนุษย์จึงไขว่คว้าและแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้นอย่างไม่มีวันจบสิ้น ไม่เว้นแม้แต่ความรัก ดังนั้น ระยะเวลายาวนานอาจไม่ใช่ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการใช้ชีวิตคู่เสมอไป เพราะเราไม่อาจรู้ได้อย่างแน่ชัดว่าการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นเวลานานนั้น ทั้งสองต้องทนอยู่หรืออยู่ทนกันแน่ สิ่งสำคัญที่สุดในการรักษาชีวิตรักให้ยืนยาวแท้จริงแล้ว คือ ความรู้จักพอของทั้งสองฝ่าย เพราะเมื่อใดที่เกิดความรู้สึกพอขึ้นในใจแล้ว ไม่ว่าจะอยู่อย่างไรรักนั้นก็จะใหม่และยืนยาวเสมอ


ข้อมูล: www.mhtech.dmh.moph.go.th
ภาพประกอบ: www.paoyingshub.com, www.buddhabucha.net


กลับหน้าแรก >>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

6 เคล็ดลับ ประคับประคองชีวิตคู่

การที่คู่รักสักคู่หนึ่งจะ รักกันจนแก่เฒ่าได้นั้น ความรักอย่างเดียวอาจไม่สามารถประคับประคองไปได้ตลอดรอดฝั่งเสมอ ...

อ่านต่อ

การจะมีอีคิวที่ดีในชีวิตคู่และความรัก

ชีวิตคู่เริ่มจากคนสองคนเกิดความรักใคร่ผูกพันจนอยากที่จะใช้ชีวิตร่วมกันและทั้งสองก็มักจะคาดหวัง...

อ่านต่อ

20 วิธีรักษาสุขภาพใจเมื่อชีวิตล่ม

1. ยอมรับความรู้สึกของตัวเองอย่าพยายามผลักอารมณ์หรือความรู้สึกออกไป ขั้นแรกของการรักษาสภาพจิตใจก็คือ ...

อ่านต่อ

อยู่ก่อนแต่ง แต่งก่อนอยู่ ? ตอนที่ 1

เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีโอกาสไปสอนเพศศาสตร์ศึกษาแก่นักศึกษาปริญญาโทของสถาบันการศึกษา ...

อ่านต่อ

อยู่ก่อนแต่ง แต่งก่อนอยู่ ? ตอนที่ 2

ในยุคปัจจุบันมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้น ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหลายที่ยกขโยงกันมา ตั้งแต่ ...

อ่านต่อ

10 ข้อคิดดีๆ ในการใช้ชีวิตคู่

1. เป็นตัวของตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น อย่าพยายามเปลี่ยนคนรักของคุณให้เป็นในสิ่งที่เขา ...

อ่านต่อ


กฎหมาย ตอน ไม่จดทะเบียนสมรส

เพลงทุกเมื่อเพื่อเธอ

โฆษณาชีวิตคู่ ชีวิตคุ่ ไม่ทุกข์ ก็สุขแล้ว

Tags : ครอบครัว ชีวิตคู่ สุขภาพจิต สามีภรรยา

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ health2click
RR1
RR2
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
RR7
RR6


ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ช้อมูลสุขภาพน่ารู้จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 
  l   l   l   l 

หน้าแรก  l  สุขภาพน่ารู้  l  สุขภาพหญิง  l  สุขภาพชาย  l  สุขภาพทางเพศ  l  โรคและการป้องกัน  l  กินเที่ยวสไตล์คนรักสุขภาพ

ออกกำลังกายสไตล์คนรักสุขภาพ  l  กินให้ถูกโภชนาการ  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก

 
  
view